MSSF 16 – dostosuj zarządzanie leasingiem do nowych standardów

Wybierz aplikację ILA16 – Incube Lease Accounting & Contract Management zbudowaną na platformie IBM PA

MSSF 16 leasing - Incube

Incube Lease and Contract Management dla MSSF 16 (IFRS 16)

to aplikacja, która przyspiesza i upraszcza zarządzanie umowami leasingu i księgowanie zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 16)

To gotowe rozwiązanie, która pomaga organizacjom w zarządzaniu całym przepływem pracy związanym z księgowaniem leasingu, od stworzenia umowy do jej wygaśnięcia
Obejmuje zasady obliczania aktywów z tytułu prawa do użytkowania (ROU) i zobowiązań z tytułu leasingu, w tym przyszłych płatności, odsetek i amortyzacji
Dostępne w chmurze lub lokalnie
Zapewnia wygodny dostęp do danych i analizę w różnych przekrojach. Pozwala na elastyczne modelowanie scenariuszy „co by było, gdyby” i szybkie raportowanie dla wszystkich typów umów
Integruje MSSF 16 z ERP oraz procesem zamykania, konsolidacji i raportowania
Wspomaga proces budżetowania i analizy odchyleń

MSSF 16 Leasing – pozbądź się ograniczeń arkuszy kalkulacyjnych i zwiększ wydajność swojej firmy!

MSSF 16 leasing

Incube CPM dysponuje gotowym, „pudełkowym” rozwiązaniem służącym zarządzaniu umowami leasingowymi od strony finansowej.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wszedł w życie nowy standard międzynarodowej rachunkowości, określany jako IFRS 16 lub MSSF 16. Największe zmiany obejmują leasingobiorców, którzy teraz w bilansie księgowym będą musieli poczynić odpowiednie aktualizacje i dostosować ewidencję umów leasingowych do nowej rzeczywistości prawnej. Zgodnie z tym, co postanawia MSSF 16 leasing nie dzieli się już na operacyjny i finansowy. Wraz z rozpoczęciem obowiązywania MSSF 16 księgowanie odbywa się na zasadach jednolitego modelu, który dokonuje rozróżnienia między leasingiem, a innymi usługami na podstawie fizycznej kontroli nad powierzonym sprzętem. MSSF 16 za rozpoznawalny element aktywów w firmie uznaje nie rzecz fizyczną, lecz uprawnienia do jej użytkowania w terminie określonym umową. Co więcej, nad przedmiotem leasingu leasingobiorca musi sprawować pełną kontrolę. MSSF 16 odróżnia tym samym leasing od działalności usługowej, użyczającej maszyn dla realizacji określonych zadań.

Co oznacza standard MSSF 16?

Standard MSSF 16 dokładnie precyzuje, co wchodzi w zakres regulacji leasingowych. Nastąpiło tutaj wykreślenie pozabilansowego podejścia do leasingowanych aktywów. Na mocy przepisów MSSF 16 leasing obejmuje również umowy typu usługowego, oznaczające dzierżawę gruntu czy umów najmu infrastruktury pod usługi różnego rodzaju. Według standardu MSSF 16 leasing w rozumieniu księgowym nie ma zastosowania dla umów wykorzystywania minerałów, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz pozostałych zasobów nieodnawialnych, praw autorskich czy licencji na korzystanie z własności intelektualnej. Składnik aktywów musi być wyraźnie zidentyfikowany i obejmować fizyczne aktywa lub nieruchomości, którymi leasingobiorca może dowolnie dysponować, z zastrzeżeniem występowania możliwych ograniczeń wynikających z umowy między stronami.

 

Czytaj więcej

 

MSSF księgowanie – co ujmować w ewidencji?

Zgodnie z zapisami MSSF 16 leasingiem można objąć kilka rodzajów kosztów. W MSSF 16 księgowanie dotyczy kwoty zobowiązania z tytułu leasingu, wszelkich innych opłat poczynionych przed datą uruchomienia umowy, kosztów bezpośrednich poniesionych przez leasingobiorcę w związku z zawarciem umowy, a także szacunkowych wydatków związanych z doprowadzeniem stanowiska pracy lub miejsca w firmie do stanu sprzed leasingu, ukierunkowane na okres po zakończeniu obowiązywania umowy. Oszacowanie wartości przedmiotu leasingu jako prawa do jego użytkowania pociąga za sobą konieczność dodatkowej wyceny według księgowania MSSF 16. Istnieją tutaj trzy modele wyceny, opisane w standardzie MSR 16: model kosztu, model wartości przeszacowanej, a także model wartości godzinowej stosowany dla nieruchomości inwestycyjnych. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania wycenia się również z uwzględnieniem ich amortyzacji, zgodnie z postanowieniami MSR 36.

Stosując się do MSSF 16 księgowaniem warto zająć się w sposób kompleksowy, dokonując uprzednio inwentaryzacji wszystkich umów na leasing. Może się okazać, że MSSF 16 leasingiem obejmie także inne, nieklasyfikowane wcześniej umowy. W następnej kolejności konieczne może się okazać dostosowanie księgowych systemów informatycznych w celu skutecznego rozliczania kolejnych umów.

Dlaczego Incube?

Zespół Incube jest Platynowym Partnerem IBM i liderem w zakresie wsparcia procesów finansowych w organizacjach na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Tę pozycje zawdzięczamy ponad 10-letniemu doświadczeniu w wykorzystaniu technologii w zarządzaniu finansami oraz dziesiątkom zrealizowanych z sukcesem projektów międzynarodowych. Eksperci Incube zapewniają profesjonalne doradztwo i pełne wsparcie wdrożeniowe oraz powdrożeniowe w zakresie rozwiązań do zarządzania umowami leasingowymi zgodnie z MSSF 16.

Pełne wsparcie techniczne i merytoryczne

Większość firm konkurencyjnych oferuje jedynie wsparcie techniczne. Na tym tle Incube wyróżnia się, ponieważ nasi konsultanci to doświadczeni analitycy i kontrolerzy finansowi. Stosują sprawdzone metodologie i najlepsze praktyki branżowe. Posiadają szeroką wiedzę biznesową, praktyczną znajomość finansów i zapewniają maksymalne wykorzystanie możliwości IBM Planning Analytics Solution Accelerator dla MSSF 16.

Zapewniamy:

N
Projektowanie i wdrażanie
N
Wsparcie, utrzymane i administrację
MSSF 16 księgowanie - Incube
Zarządzanie leasingiem - Incube

Unikalne podejście do Klientów

Pracujemy blisko z naszymi klientami, dokładnie poznajemy ich potrzeby i pomagamy zaprojektować procesy tak, aby zmaksymalizować korzyści. Pokonujemy nawet najbardziej złożone wyzwania projektowe oraz kreatywnie, terminowo i zgodnie z budżetem dostarczamy oczekiwane rozwiązania.

Usprawnij proces zarządzania umowami leasingu w swojej firmie!

Wybierz gotową i sprawdzoną aplikację zgodną z MSSF 16!

 

Skontaktuj się z nami