Nasza strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia podczas przeglądania naszej witryny. Pliki cookies, które wykorzystujemy, pomagają nam w dostarczaniu spersonalizowanych treści i dostosowywaniu witryny do Twoich potrzeb. Mogą również pomóc nam w identyfikowaniu problemów technicznych na stronie i w jej poprawie. Klikając przycisk "Zaakceptuj", wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności strony internetowej www.incube.pl („Polityka prywatności”) określa w szczególności warunki korzystania ze strony internetowej www.incube.pl przez osoby ją odwiedzające („Użytkownik”), zasady przetwarzania danych osobowych oraz kwestie plików cookies wykorzystywanych na stronie internetowej www.incube.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka prywatności reguluje korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej www.incube.pl.

1.2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest INCUBE CPM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375839, NIP 521-359-10-39, REGON 142762910, kapitał zakładowy 50 000 zł („Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: rodo@incube.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

1.3. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator, jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową, a także dostęp do poczty elektronicznej (w przypadku korzystania z formularza kontaktowego lub newslettera).

1.4. Dane osobowe korzystających ze strony internetowej www.incube.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, jeśli jest to konieczne dla skorzystania ze strony internetowej www.incube.pl lub usług świadczonych za jej pośrednictwem.

2.2. Cel, zakres oraz kategorie odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora będą wynikały z działań podejmowanych każdorazowo przez Użytkownika w ramach korzystania ze strony internetowej www.incube.pl.

2.3. Możliwe cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora określone zostały poniżej.

2.3.3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu email, numeru telefonu osoby, która skontaktuje się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego będą przetwarzane w celu:

a) obsługi przesłanego zapytania i komunikacji z tą osobą w związku z jej wiadomością przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;
b) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy osobą, która skontaktowała się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.

2.3.4. Dane osobowe Użytkownika strony internetowej www.incube.pl pozyskane przy pomocy plików cookies, będą przetwarzane w celu:

a) zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej – pliki cookies umożliwiają korzystanie z funkcji dostępnych na stronie internetowej oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
b) zwiększania komfortu przeglądania strony internetowej – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
c) tworzenia statystyk – pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej (np.: liczba odwiedzających stronę, treści wzbudzające największe zainteresowanie). Analizy umożliwiają stałe ulepszanie strony internetowej i dostosowywanie jej działania do preferencji użytkowników;
d) prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do Użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.

2.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w każdorazowo określonym zakresie jest ono niezbędne do skorzystania z wybranych przez Użytkownika usług świadczonych przez Administratora (niepodanie odpowiednich danych skutkuje brakiem możliwości wykonania usług przez Administratora).

2.5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane są przetwarzane bądź do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub zgoda Użytkownika) – w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

2.6. Później Administrator będzie przechowywać dane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

2.7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą ujawniane podmiotom trzecim zgodnie z RODO.

2.8. W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi lub usług dostarczanych przez podmioty trzecie i wykorzystywaniem plików cookies tych podmiotów, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, a w szczególności do Meta Platforms Ireland Limited (Facebook, Facebook Pixel), LinkedIn Ireland Unlimited Company (LinkedIn), Google LLC (Google Analytics, Google Ads), Hubspot Ireland Limited (Hubspot), Albacross Nordic AB (Albacross).

2.9. Administrator może przekazywać dane osobowe do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W sytuacji, gdy Administrator przekazuje dane osobowe do takich krajów, Administrator dokonuje tego na podstawie instrumentów prawnych dozwolonych na podstawie RODO, w szczególności Standardowych Klauzul Umownych.

2.10. Więcej informacji na temat przekazywania danych osobowych do państw trzecich można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Administratorem.

2.11. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki cookies (ciasteczka) („Cookies”) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie informacje w postaci plików tekstowych wysyłane przez serwer i zapisywane oraz przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.

3.2. Pewne informacje przechowywane w plikach Cookies (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji związanych z udostępnianiem Użytkownikowi strony internetowej www.incube.pl, o których mowa poniżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. W sytuacji, gdy dane gromadzone przy użyciu plików Cookies stanowią dane osobowe, Administrator przetwarza je wyłącznie na podstawach prawnych przewidzianych w RODO, o czym mowa w pkt 2.3. powyżej.

3.3. W ramach strony internetowej www.incube.pl są wykorzystywane następujące pliki Cookies:

3.3.1. pliki Cookies Administratora:

a) sesyjne – są plikami tymczasowymi, pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
b) stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika w przeglądarce internetowej;

3.3.2. pliki Cookies podmiotów trzecich: Meta Platforms Ireland Limited, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Google LLC, Hubspot Ireland Limited, Albacross Nordic AB.

3.4. Administrator może przetwarzać dane (w tym dane osobowe) zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.incube.pl w następujących celach:

3.4.1. umożliwienia Administratorowi administrowania stroną internetową www.incube.pl, w szczególności poprzez zbieranie danych w postaci logów serwera;

3.4.2. pomiarów interakcji Użytkowników ze stroną internetową www.incube.pl i ustalania skąd pochodzą jej Użytkownicy;

3.4.3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej www.incube.pl, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3.4.4. rozwoju strony internetowej www.incube.pl w tym optymalizacja jej funkcjonalności pod kątem zachowań Użytkowników;

3.4.5. wyświetlania reklam zgodnych z preferencją Użytkowników.

3.5. Każdorazowe odwiedzanie strony internetowej www.incube.pl jest związane z przesyłaniem zapytania do serwera, na którym umieszczona jest ta strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi serwera zawierają m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas zdarzenia, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta. Informacje te są zapisywane i przechowywane na serwerze, z którego korzysta Administrator. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej www.incube.pl i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą jako pomoc do administrowania stroną www.incube.pl, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Pliki Cookies niezbędne do funkcjonowania strony incube.pl są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez okres do 14 miesięcy.

3.7. Na stronie internetowej www.incube.pl wykorzystywane są pliki Cookies podmiotów trzecich, tj. pliki Cookies funkcjonujące w ramach strony internetowej www.incube.pl i wykorzystywane przez podmioty trzecie (partnerów), z których usług Administrator korzysta, aby wspierać i koordynować funkcjonalności strony internetowej www.incube.pl. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i mogą być wykorzystywane w szczególności przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów. Podmioty trzecie wykorzystują zgromadzone informacje w celu współpracy z Administratorem, jednakże mogą korzystać z nich także dla swoich własnych celów. Zgromadzone dane mogą zawierać informacje mówiące, w jaki sposób Użytkownik używa stron internetowych podmiotów trzecich i mogą zezwalać im na rozpoznawanie ich użytkowników. Pliki Cookies Meta Platforms Ireland Limited, Google LLC (Google Ads, Doubleclick), Hubspot Ireland Limited są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez okres do 6 miesięcy. Pliki Cookies LinkedIn Ireland Unlimited Company są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez okres do 2 lat.
Pliki Cookies Google LLC (Google Analitycs) i Albacross Nordic AB są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez okres do 25 miesięcy. Więcej informacji na temat plików Cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

3.8. Administrator korzysta z usług następujących podmiotów trzecich, które stosują pliki Cookies na stronie internetowej www.incube.pl: Meta Platforms Ireland Limited, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Google LLC, Hubspot Ireland Limited, Albacross Nordic AB.

3.9. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej www.incube.pl.

3.10. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Administratora. Zgodnie z przepisami zgoda na korzystanie z plików Cookies, które nie zawierają danych osobowych, może być również wyrażona przez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies lub dokonać zmiany ustawień, klikając w baner „Cookies".

3.11. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

4. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

4.1. Udostępnienie danych przez Użytkowników jest dobrowolne, jednak w określonym zakresie (w zależności od działań podejmowanych każdorazowo przez Użytkownika w ramach korzystania ze strony internetowej www.incube.pl) niezbędne do korzystania ze strony internetowej www.incube.pl.

4.2. Użytkownikowi przysługuje:

4.2.1 prawo dostępu do swoich danych osobowych;

4.2.2 prawo żądania ich sprostowania;

4.2.3 prawo żądania ich usunięcia;

4.2.4 prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;

4.2.5 prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może również żądać od Administratora przesłania swoich danych osobowych, które dostarczył, innemu administratorowi;

4.2.6 w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

4.3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych, przysługuje mu prawo do odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.4. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej w pkt 1.2.).

4.5. Ponadto, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Użytkownik uważa, że przetwarzanie danych narusza RODO.

5. PRAWA AUTORSKIE

5.1. Wszelkie materiały, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (layout), znaki towarowe, inne informacje, jakie są dostępne w ramach strony internetowej www.incube.pl stanowią przedmiot wyłącznych praw Administratora.

5.2. Pobieranie bądź wykorzystywanie materiałów w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach strony internetowej www.incube.pl wymaga zgody Administratora.

5.3. Pobieranie materiałów nie może naruszać Polityki prywatności, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również interesów Administratora.

5.4. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony internetowej www.incube.pl, podlegają ochronie praw autorskich przysługujących Administratorowi.

5.5. Z uwzględnieniem postanowienia pkt. 5.4. powyżej, wszystkie treści zamieszczone w ramach strony internetowej www.incube.pl korzystają z ochrony autorsko-prawnej i są własnością Administratora. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości bez zgody Administratora.

6. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

6.1. Administrator może zmienić Politykę prywatności oraz formułę korzystania ze strony internetowej www.incube.pl, w szczególności jeśli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:

6.1.1. zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Administratora;

6.1.2. potrzeba dopasowania treści Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce prywatności;

6.1.3. zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania strony internetowej www.incube.pl, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;

6.1.4. zmiana warunków korzystania z strony internetowej www.incube.pl;

6.1.5. konieczność aktualizacji danych wskazanych w Polityce prywatności.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Strona internetowa www.incube.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator rekomenduje, by zapoznać się z polityką prywatności na innych stornach, po przejściu na nie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.incube.pl.

7.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności uzupełniająco stosuje się postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.