PL EN

OPARTE NA DOŚWIADCZENIU I NAJLEPSZYM OPROGRAMOWANIU

Oprogramowanie Business Intelligence

Oferowane przez nas rozwiązania wspomagają proces podejmowania decyzji w nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach. Nasze projekty wymagają zrozumienia potrzeb biznesowych naszych klientów oraz dostosowania oferowanych rozwiązań. Dzięki temu pomagamy naszym Klientom uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku. W każdym z naszych wdrożeń wykorzystujemy najlepsze praktyki wynikające z naszych doświadczeń,bądź rekomendacji producenta oprogramowania. Każde z naszych rozwiązań jest oparte na najlepszej dostępnej na rynku technologii. Wśród naszych klientów są firmy niemal z każdej branży, co stanowi najlepszą rekomendację dla naszych rozwiązań.

Obszary rozwiązań

 • Incube Financial Management
 • Planowanie & Budżetowanie
 • Raportowanie i Analizy
 • Qalcwise - nowość!
 • Konsolidacja Finansowa
 • Analizy Predykcyjne
 • Big Data

Branże

 • Banki
 • Budownictwo
 • Edukacja
 • Energetyka
 • Farmaceutyki
 • Finanse
 • Handel
 • Kosmetyki
 • Media
 • Produkcja
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł drzewny
 • Przemysł elektrotechniczny
 • Przemysł spożywczy
 • Transport i logistyka
 • Usługi

INCUBE FINANCIAL MANAGEMENT

IFM jest prekonfigurowanym rozwiązaniem klasy Enterprise Planning and Budgeting. Obejmuje funkcjonalności niemal ze wszystkich obszarów działalności nowoczesnych przedsiębiorstw. Rozwiązanie zostało docenione przez firmę IBM i umieszczone na liście IBM Global Solution Directory - IBM Solution ID#: 50327. Wykorzystanie gotowych komponentów systemu znacząco skraca wdrożenie i tym samym zmniejsza ryzyko wdrożeniowe i budżet projektu.

IFM jest rozwiązaniem które doskonale wspiera procesy kontrolingowe począwszy od modelowania poprzez definicję celów, planowanie, prognozowanie, analizę danych rzeczywistych i mierzenie efektów działań.

Wbudowane mechanizmy doskonale wspierają poniższe obszary biznesowe:

Sales Revenues, Expense Allocation, Pricing Strategy and Optimization, Promotion Planning, Trade Costs Optimization, Capex, Project Portfolio Planning, Production Costs and Optimization, HR, Product and Customer Profitability.

Wykorzystane technologie:

 • IBM Cognos BI, IBM Cognos TM1, IBM SPSS, IBM CDM, IBM InfoSphere

Nasza firma jest jedynym w Polsce Partnerem IBM posiadającym uznane przez producenta rozwiązanie z dziedziny Business Analytics.

PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE

Budżetowanie jest iteracyjnym procesem bazującym na zdarzeniach gospodarczych oraz ustalonej strategii przedsiębiorstwa. Zmienność otoczenia biznesowego wymaga elastycznego rozwiązania dostarczającego na czas informacji pozwalającej na podjęcie właściwej decyzji zarządczej. IBM Cognos? TM1 to korporacyjna platforma oprogramowania planistycznego, która może usprawnić i udoskonalić cały cykl planowania od ustalania celów i opracowania budżetu, aż po sprawozdawczość, oceny w oparciu o karty wyników, analizy i predykcje. Ponadto zintegrowane karty wyników oraz funkcje zarządzania strategią pomagają w monitorowaniu wskaźników KPI i lepszym skorelowaniu zasobów i działań z celami korporacyjnymi oraz wydarzeniami zachodzącymi na rynku.

Zaawansowane plany i analizy - produkt umożliwia tworzenie i analizowanie złożonych modeli, budżetów i prognoz w oparciu o obszerne zbiory danych.

  • Oprogramowanie umożliwia planowanie w oparciu o nośniki kosztów i prognozowanie kroczące; łączy plany w celu utworzenia spójnego ujęcia wszystkich funkcji, działów i regionów.
  • Użytkownicy mogą opracowywać złożone projekty alokacji i analizy zyskowności, aby rozpoznać produkty, klientów, rynki i kanały sprzedaży o największej rentowności.
  • Zadania planistyczne realizowane są w osobistym obszarze roboczym powiązanym z systemami korporacyjnymi, a zagregowane wyniki są od razu udostępniane na wyższych poziomach.
  • Wielowątkowa obsługa zapytań, w ramach której realizowanych jest równolegle wiele strumieni obliczeń, przynosi radykalne skrócenie czasu oczekiwania na wyniki.
  • Duże zestawy danych można analizować w formie złożonych modeli, korzystając z 64-bitowego wielowymiarowego mechanizmu OLAP operującego na danych w pamięci operacyjnej.

Zintegrowane karty wyników i zarządzanie strategiami - możliwe jest modelowanie metryk mierzących postępy w realizacji celów i dynamiczne powiązanie tych metryk z działaniami i prognozami.

  • Do obszaru roboczego każdego planisty można dodawać metryki i karty wyników.
  • Modelowanie i pomiar kluczowych wskaźników wydajności (KPI) odbywa się w tym samym środowisku co planowanie, budżetowanie i prognozowanie.
  • Oprogramowanie pomaga w zapewnieniu korelacji między planami strategicznymi i systemami pomiaru a warunkami kapitałowymi i szansami biznesowymi.
  • Użytkownicy mogą tworzyć bogate wizualnie diagramy, zrównoważone karty wyników oraz diagramy niestandardowe.

Elastyczne modelowanie - oprogramowanie umożliwia opracowywanie i wdrażanie nawet najbardziej złożonych modeli planistycznych i analitycznych w środowisku zapewniającym użytkownikom pełną asystę.

  • Oprogramowanie umożliwia stosowanie technik projektowania modeli i dostępu do danych dopasowanych do konkretnych procesów biznesowych organizacji; oraz formatowanie szablonów wprowadzania danych, tak aby były jak najłatwiejsze w obsłudze i maksymalnie elastyczne.
  • Spersonalizowane scenariusze umożliwiają badanie nieograniczonej liczby alternatyw definiowanych ad-hoc, tak aby poszczególne osoby, zespoły, działy i całe przedsiębiorstwa mogły szybciej reagować na zmieniające się warunki.
  • Z jednego panelu sterowania można łatwo monitorować metryki wydajności jednego lub wielu serwerów planowania.

Zaangażowanie szerszego grona użytkowników - oprogramowanie sprzyja zaangażowaniu użytkowników z całej organizacji w procesy zespołowego planowania. Użytkownicy zdalni i pracujący w rozproszeniu mogą wykorzystać do tego urządzenia przenośne, w tym iPady firmy Apple.

  • Oprogramowanie sprzyja zaangażowaniu w procesy zespołowego planowania szerokiego grona użytkowników zdalnych i pracujących w rozproszeniu. Mogą wykorzystać do tego urządzenia przenośne, w tym iPady firmy Apple.
  • W opracowywaniu planów mogą uczestniczyć użytkownicy znajdujący się w dowolnym miejscu. Mogą przeglądać statusy planów i wprowadzać oraz zatwierdzać wartości; menedżerowie mogą zdalnie weryfikować, zatwierdzać lub odrzucać zmiany.
  • Dostępne są interfejsy dostosowane do potrzeb i umiejętności różnych użytkowników: Cognos Analysis for Excel, Cognos TM1 Web, Cognos Insight, Cognos TM1 Contributor.
  • Skalowalność systemu pozwala na udział tysięcy osób w procesach zstępującego lub wstępującego planowania, budżetowania i prognozowania.

RAPORTOWANIE I ANALIZY

Nowoczesne przedsiębiorstwa aby zdobyć bądź utrzymać pozycję lidera muszą polegać na dokładnych wynikach dostarczanych na czas i do właściwych osób. Narzędzia IBM Cognos Business Intelligence przekształcają dane w użyteczne i wartościowe ujęcia przeszłych, obecnych i przyszłych wyników i wskaźników operacyjnych. Pomagając w ten sposób osobom podejmującym decyzje w wykorzystaniu szans biznesowych i zarządzaniu ryzykiem. Spójne ujęcia wyników biznesowych prezentowane są w formie raportów klasy korporacyjnej oraz niezależnie komponowanych kokpitów zawierających wiarygodne informacje. W rezultacie użytkownicy zainteresowani inteligentną analizą danych (BI), zarówno posiadający, jak i nieposiadający przygotowania technicznego, mogą szybko reagować na zmieniające się potrzeby biznesowe.

Oto najważniejsze korzyści wynikające z możliwości, jakie oferuje Cognos Business Intelligence:

 • Szybsze uzyskiwanie odpowiedzi na pytania biznesowe - w formie atrakcyjnych wizualnie, przejrzystych, interaktywnych kokpitów, które można błyskawicznie wdrożyć do użytku.
 • Ułatwiony dostęp do wartościowych wyników analiz dzięki interaktywnym wizualizacjom danych, które ułatwiają wykrywanie przyczyn stojących za niezadowalającymi wynikami i podejmowanie działań naprawczych.
 • Trafne decyzje prowadzące do lepszych wyników biznesowych, podejmowane na podstawie przejrzystych raportów i ujęć wyników biznesowych.
 • Wiarygodne dane będące podstawą trafnych, spójnych decyzji - wolne od problemu erozji jakości i zbędnych duplikatów.
 • Elastyczne opcje wdrażania umożliwiają rozbudowę oprogramowania analitycznego w ślad za rozwojem firmy i zmieniającymi się potrzebami.

ANALITYKA PREDYKCYJNA

Dzięki rozwiązaniom analizy predykcyjnej możliwe jest łączenie danych z efektywnymi działaniami poprzez wyciąganie wiarygodnych wniosków na temat obecnych i przyszłych zdarzeń. IBM SPSS to środowisko eksploracji danych, które pomaga w szybkim i intuicyjnym ? bez konieczności programowania ? tworzeniu dokładnych modeli predykcyjnych. Korzystając z unikalnego interfejsu wizualnego oraz zaawansowanych narzędzi analitycznych, można wykrywać wzorce i trendy w danych. Możliwe jest modelowanie wyników i analiza czynników wpływających na te wyniki, a tym samym lepsze wykorzystanie pojawiających się szans i ograniczenie ryzyka.

Cechy rozwiązania:

 • Przyspieszenie całego procesu eksploracji danych.
 • Wykorzystanie wszystkich dostępnych danych.
 • Zgodność ze standardami i technologiami korporacyjnymi.
 • Zarządzanie danymi z różnych źródeł, które pozwalają błyskawicznie łączyć je i przekształcać.

Przykłady zastosowania biznesowego IBM SPSS:

 • New Store Location
 • New Product Development
 • Advanced Forecasting
 • Product Segmentation
 • Customer Segmentation
 • Customer Acquisition
 • CRM Analytics
 • Customer Retention
 • Marketing Optimisation
 • Customer Insight
 • Claims Management
 • Feedback Management
 • Operational Efficiency
 • Credit Scoring
 • Fraud Prevention
 • Risk Management

KONSOLIDACJA FINANSOWA

Konsolidacja finansowa pozwalająca uzyskać wyniki kompletne, dokładne i weryfikowalne.

IBM Cognos Controller to oprogramowanie do konsolidacji finansowej, które wspomaga kompletny proces zamknięcia okresu, konsolidacji i sprawozdawczości. Automatyzuje i przyspiesza proces zamknięcia okresu przy wykorzystaniu gotowych reguł oraz raportów stworzonych z myślą o użytkownikach z działów finansowych. Cognos Controller umożliwia tworzenie sprawozdań finansowych i zarządczych. Udostępnia CFO korporacyjne ujęcie najważniejszych współczynników i metryk finansowych.

Proces konsolidacji pod kontrolą działu finansowego - definiowanie i aktualizowanie wszystkich reguł oraz procesów konsolidacji bezpośrednio przez dział finansowy, bez angażowania działu informatycznego.

 • Brak zależności od działu informatycznego - dział finansowy niezależnie i w pełni samodzielnie korzysta z rozwiązania.
 • Śledzenie przepływu i nadzór nad danymi w procesie konsolidacji - możliwość przejścia do szczegółowych informacji i sprawdzenia, kto i kiedy wykonał poszczególne operacje.
 • Możliwość dostosowania procesu konsolidacji do konkretnych wymagań przy zastosowaniu reguł biznesowych definiowanych przez użytkownika - proces standardowy jest konfigurowalnym fundamentem, w ramach którego działają i który mogą modyfikować użytkownicy biznesowi.
 • Zapewnienie spójności danych poprzez zastosowanie procesu sprawdzania poprawności i uzgadniania danych, który powiadamia użytkownika o wykrytych błędach i niespójnościach.
 • Usprawnienie zmian wynikających z fuzji, przejęć i reorganizacji - raz wprowadzona zmiana struktury lub reguły biznesowej jest odzwierciedlana automatycznie w całej aplikacji.

Kompleksowe rozwiązanie do zamykania okresów finansowych

 • Wsparcie dla nawet najbardziej rozbudowanych procesów.
 • Realizacja procesów zamykania okresów, konsolidacji i sprawozdawczości ukierunkowana na odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych, dzięki uwzględnieniu w rozwiązaniu IBM Cognos Disclosure Management.
 • Integracja konsolidacji finansowej z systemem pomiaru wydajności biznesowej oferującym narzędzia sprawozdawcze i analityczne, karty wyników, planowanie i budżetowanie.

Skalowalność pozwalająca na stosowanie rozwiązania zarówno w średnich, jak i dużych organizacjach i spełnienie wszelkich, prostych i złożonych, wymagań związanych z zamykaniem okresów, konsolidacją i sprawozdawczością.

 • Cognos Controller Express - przystępne cenowo oprogramowanie przeznaczone dla średnich przedsiębiorstw, które wspomaga procesy zamykania, konsolidacji i sprawozdawczości okresów realizowane przez dział finansowy.
 • Spełnienie wszelkich, prostych i złożonych, wymagań związanych z konsolidacją i sprawozdawczością.
 • Konsolidacja na skalę korporacyjną.

Integracja z systemami IBM i innych producentów umożliwiająca pracę z danymi w wielu różnych formatach.

 • Praca z danymi finansowymi w wielu różnych formatach.
 • Możliwość wykorzystania dotychczasowych inwestycji w rozwiązania informatyczne dzięki opcjom integracji z systemami IBM i innych producentów.
 • Środowisko sprawozdawczości finansowej i zarządczej całkowicie niezależne od bazowej technologii - umożliwiające np. zamykanie okresów finansowych w oparciu o dane z praktycznie dowolnej hurtowni danych.

Konsolidacja finansowa zgodna z standardami krajowymi i międzynarodowymi zgodność z pełną gamą przepisów i wymogów obowiązujących lokalnie i na całym świecie a w szczególności ze standardami IFRS (International Financial Reporting Standards) oraz amerykańskim standardem GAAP (Generally Accepted Accounting Principles).

 • Możliwość skonsolidowania wielu ujęć danych z perspektywy prawnej, zarządczej i podatkowej lub w formie budżetów, danych rzeczywistych, planów i prognoz.
 • Dostęp do newralgicznych danych niezbędnych do zachowania zgodności ze standardami i przepisami o rachunkowości, takimi jak IFRS, GAAP, czy ustawa Sarbanes-Oxley.
 • Obliczenia przy użyciu zaawansowanych formuł, z uwzględnieniem wartości od początku roku do dziś (YTD), średnich, wielu różnych okresów, a także kombinacji metryk finansowych i niefinansowych.
 • Prezentacja poświadczonych wyników finansowych w różnych walutach sprawozdawczych i transakcyjnych.
 • Korekty inwestycyjne w skomplikowanych sytuacjach własnościowych.

BIG DATA

Obserwowany ostatnio trend silnego powiązania procesów biznesowych z wielkimi zbiorami danych (Big Data) powoduje, że oczekiwania i wymagania stawiane systemom przetwarzania danych są nieporównywalnie większe niż w przeszłości. IBM PureData System został zoptymalizowany właśnie pod kątem obsługi i udostępniania danych dla współczesnych, bardzo wymagających aplikacji. Charakteryzuje się przy tym prostotą, szybkością i niskim kosztem.

PureData™ System for Analytics - oparty na technologii Netezza, optymalizuje wydajność złożonych zadań analitycznych i wykonuje algorytmy w czasie rzędu minut, a nie godzin.

PureData System for Transactions to zintegrowana, zoptymalizowana i gotowa do działania platforma bazodanowa zaprojektowana i dostrojona specjalnie pod kątem obsługi danych transakcyjnych. Stanowi bardzo efektywną inwestycję, która przyczynia się do ograniczenia złożoności i kosztów.

PureData System for Operational Analytics. Współczesne przedsiębiorstwa potrzebują hurtowni danych, które będą analitycznie wspomagać podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym. IBM PureData System for Operational Analytics został stworzony właśnie z myślą o analizach operacyjnych i obsłudze ponad 1000 równoległych zapytań tego typu.

PureData System for Hadoop upraszcza wdrażanie systemu analizy i przetwarzania wielkich zbiorów danych w przedsiębiorstwie. Przyspiesza analizy oparte na technologii Hadoop i uzupełnia hurtownię danych o archiwum, do którego można kierować zapytania.

QALCWISE

THE ONLY ONLINE SPREADSHEET COLLABORATION PLATFORM

Nasza firma jest autoryzowanym partnerem Qalcwise.com. Dzięki tej współpracy oferujemy naszym Klientom innowacyjne rozwiązanie służące do samodzielnej budowy aplikacji biznesowych dostępnych chmurze. 

Qalcwise.com umożliwia zbudowanie dowolnej aplikacji biznesowej wraz z workflow oraz udostępnienie jej użytkownikom w ciągu zaledwie kilku minut. Rozwiązanie to doskonale wypełnia lukę w automatyzacji procesów biznesowych każdej firmy, a dzięki prostej obsłudze i wysokiej wydajności osiąga najwyższe ROI. Więcej na: www.qalcwise.com

 

IBM Cognos Express

Kompletne funkcje inteligentnej analizy danych i planowania dla średnich przedsiębiorstw

IBM Cognos® Express to pierwsze i jedyne zintegrowane rozwiązanie do inteligentnej analizy danych i planowania, które zostało stworzone specjalnie z myślą o średnich przedsiębiorstwach. W ramach tego rozwiązania firmy otrzymują niezbędne funkcje raportowania, analizowania, planowania, budżetowania i prognozowania oraz kokpity menedżerskie i karty wyników w cenie dostosowanej do ich możliwości finansowych. Ponadto wszystkie powyższe elementy są oferowane w formie skonfigurowanego pakietu, co ułatwia zakup, instalację i obsługę.

Rozwiązanie IBM Cognos Express zapewnia średniej wielkości przedsiębiorstwom dostęp do spójnych, wiarygodnych informacji, które pozwalają odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania związane z prowadzoną działalnością: jakie rezultaty osiąga firma, z czego one wynikają i jakie należy podjąć działania. Uzyskana dzięki tym odpowiedziom wiedza umożliwia menedżerom szybsze podejmowanie trafniejszych decyzji, co z kolei pozwala zwiększyć efektywność, obniżyć koszty i rozpoznać nowe możliwości rozwoju.

Rozwiązanie IBM Cognos Express obejmuje wszystkie elementy, których potrzebują firmy tworzące lub rozsze-rzające strategię inteligentnej analizy i planowania, aby natychmiast zacząć działać. Rozbudowane, a przy tym łatwe w obsłudze funkcje przeznaczone dla początkujących i zaawansowanych użytkowników sprzyjają upowszechnianiu produktu w całym przedsiębiorstwie.

Jedyne zintegrowane rozwiązanie do inteligentnej analizy danych i planowania stworzone specjalnie z myślą o średniej wielkości przedsiębiorstwach

Aby średniej wielkości przedsiębiorstwa mogły sprawnie działać i konkurować z większymi rywalami, zatrudnieni w nich menedżerowie i użytkownicy biznesowi muszą mieć dostęp do ukierunkowanych, dokładnych i przekazywanych na czas informacji pozwalających sprawnie podejmować strategiczne decyzje biznesowe. Informacji takich dostarczają aplikacje do inteligentnej analizy danych i planowania, które zapewniają lepszą widoczność kluczowych wskaźników, a tym samym umożliwiają udoskonalanie procesów biznesowych i szybsze podejmowanie decyzji we wszystkich jednostkach organizacyjnych firmy.

Wiele takich przedsiębiorstw było dotąd zmuszonych do tworzenia prowizorycznych rozwiązań w oparciu o pojedyncze elementy zapożyczone z kosztownych i złożonych IBM Cognos Express Kompletne funkcje inteligentnej analizy danych i planowania dla średnich przedsiębiorstw Opis produktu Sheet systemów bądź do zaspokajania swoich potrzeb pod względem inteligentnej analizy danych i planowania przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych.

Znakomitą alternatywą dla nich jest właśnie IBM Cognos Express - oferowane w przystępnej cenie zintegrowane rozwiązanie do raportowania, analiz i planowania, które zostało stworzone specjalnie z myślą o średniej wielkości przedsiębiorstwach. Oferuje ono rozbudowane funkcje zarządzania wydajnością podobne do tych stosowanych w dużych przedsiębiorstwach, ale dostępne w niższej cenie i wymagające mniejszego nakładu pracy informatyków.

Łatwe instalowanie i wdrażanie

IBM Cognos Express to skonfigurowane fabrycznie rozwiązanie zawierające wszystkie elementy niezbędne do natychmiastowego rozpoczęcia pracy, które można połączyć z dotychczasową infrastrukturą w sposób minimalnie IBM Cognos® Express to pierwsze i jedyne zintegrowane rozwiązanie do inteligentnej analizy danych i planowania, które zostało stworzone specjalnie z myślą o średnich przedsiębiorstwach. W ramach tego rozwiązania firmy otrzymują niezbędne funkcje raportowania, analizowania, planowania, budżetowania i prognozowania oraz kokpity menedżerskie i karty wyników w cenie dostosowanej do ich możliwości finansowych. Ponadto wszystkie powyższe elementy są oferowane w formie skonfigurowanego pakietu, co ułatwia zakup, instalację i obsługę. Rozwiązanie IBM Cognos Express zapewnia średniej wielkości przedsiębiorstwom dostęp do spójnych, wiarygodnych informacji, które pozwalają odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania związane z prowadzoną działalnością: jakie rezultaty osiąga firma, z czego one wynikają i jakie należy podjąć działania. Uzyskana dzięki tym odpowiedziom wiedza umożliwia menedżerom szybsze podejmowanie trafniejszych decyzji, co z kolei pozwala zwiększyć efektywność, obniżyć koszty i rozpoznać nowe możliwości rozwoju. Rozwiązanie IBM Cognos Express obejmuje wszystkie elementy, których potrzebują firmy tworzące lub rozszerzające strategię inteligentnej analizy i planowania, aby natychmiast zacząć działać. Rozbudowane, a przy tym łatwe w obsłudze funkcje przeznaczone dla początkujących i zaawansowanych użytkowników sprzyjają upowszechnianiu produktu w całym przedsiębiorstwie. Wprowadzenie IBM Cognos Express to kompletne, zintegrowane rozwiązanie zaspokajające potrzeby średnich przedsiębiorstw pod względem raportowania, analiz i planowania. zakłócający jej działanie i wdrożyć w ciągu zaledwie kilku godzin. Ujednolicona, scentralizowana konsola z interfejsem WWW umożliwia wykonywanie wszystkich czynności administracyjnych związanych z instalowaniem, wdrażaniem i bieżącym zarządzaniem przy użyciu prostych poleceń wybieranych za pomocą myszy. Pozwala to uniknąć dodatkowego obciążenia kadry informatycznej oraz inwestowania w infrastrukturę związaną z oprogramowaniem.

Wszystkie niezbędne funkcje raportowania, analiz i planowania są dostępne w ramach jednego, zintegrowanego rozwiązania oferowanego przez jednego dostawcę. Pozwala to uniknąć nakładów czasu i kosztów związanych z wdrażaniem bardziej skomplikowanych systemów ukierunkowanych na potrzeby programistów oraz szybciej przystąpić do efektywnej pracy. Kolejną korzyścią jest uproszczenie instalowania i bieżącego serwisowania produktu, co przekłada się na minimalizację zapotrzebowania na zasoby informatyczne.

W przyszłości — w miarę wzrostu potrzeb firmy — rozwiązanie IBM Cognos Express można rozbudowywać o nowe funkcje przy zachowaniu tej samej, dobrze znanej aplikacji. Dzięki temu nie ma potrzeby prowadzenia dodatkowych szkoleń i dodatkowego zwiększania obciążenia ograniczonych zasobów technicznych.

Łatwy, samoobsługowy dostęp zwiększający możliwości użytkowników biznesowych

IBM Cognos Express to łatwe w obsłudze rozwiązanie, którym użytkownicy biznesowi mogą samodzielnie zarządzać i sterować. Samoobsługowy dostęp umożliwia użytkownikom samodzielną pracę, w tym szybkie pobieranie informacji oraz tworzenie i modyfikowane własnych raportów i analiz bez pomocy informatyków. Produkt umożliwia prezentowanie danych w kontekście zrozumiałym dla użytkowników biznesowych, a jednocześnie gwarantuje dokładność i spójność danych w obrębie całego przedsiębiorstwa. Dzięki temu dyrektorzy i kierownicy poszczególnych działów mogą poświęcić więcej czasu na analizowanie danych, a mniej na dyskutowanie o tym, które dane są poprawne.

Rozwiązanie IBM Cognos Express umożliwia użytkownikom samodzielną pracę, ale jednocześnie zapewnia kontrolę poprzez zastosowanie wspólnych modeli metadanych, które gwarantują, że wszyscy pracują w oparciu o te same, wiarygodne informacje. Proste i intuicyjne funkcje tworzenia dokumentów zaspokajają potrzeby wszystkich użytkowników biznesowych, zarówno początkujących, jak i zaawansowanych. Dzięki temu menedżerowie mogą poświęcić więcej czasu na analizowanie danych i formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa, w tym korygowanie planów, budżetów i prognoz w sposób umożliwiający szybkie i skuteczne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.

Łatwy zakup i szybki zwrot z inwestycji

Produkt IBM Cognos Express jest oferowany w formie pakietów i objęty polityką cenową, która pozwala wybrać na wstępie tylko niezbędne funkcje i uzyskać natychmiastowe korzyści biznesowe, a następnie rozbudowywać rozwiązanie w miarę rozwoju przedsiębiorstwa.

Przystępna cena obejmuje wszystkie elementy niezbędne do rozpoczęcia pracy z produktem, bez jakichkolwiek ukrytych opłat za dodatkowe oprogramowanie, które często występują w przypadku innych rozwiązań. Uproszczone administrowanie pozwala zaoszczędzić czas i środki, a także zapewnia większą efektywność inwestycji. Z kolei brak ukrytych kosztów i łatwość obsługi sprawiają, że IBM Cognos Express przynosi szybki zwrot z inwestycji oraz zapewnia przewidywalność kosztów użytkowania.

kokpit IBM Cognos Express

Interaktywne kokpity menedżerskie mogą zawierać elementy z dowolnych modułów produktu IBM Cognos Express i mogą być współużytkowane w całym przedsiębiorstwie

Zintegrowane raportowanie, analizowanie i planowanie

IIBM Cognos Express to kompletne, zintegrowane i samoobsługowe rozwiązanie zaspokajające potrzeby średnich przedsiębiorstw w zakresie inteligentnej analizy danych i planowania. Obejmuje ono trzy moduły, które można stosować razem lub oddzielnie:

• IBM Cognos Express Reporter - do raportowania i realizacji zapytań ad hoc;

• IBM Cognos Express Advisor - do wykonywania swobodnych analiz i wizualizacji;

• IBM Cognos Express Xcelerator - do planowania i przeprowadzania analiz biznesowych w oparciu o widok programu Microsoft® Excel®.

Klient może zakupić pełny produkt (obejmujący wszystkie funkcje raportowania, analizowania, planowania, budżetowania i prognozowania oraz kokpity menedżerskie i karty wyników) lub zacząć od wybranego, niezbędnego w danym momencie modułu (lub modułów), przy zachowaniu możliwości łatwej rozbudowy w przyszłości. Elastyczność opisywanego rozwiązania umożliwia swobodne tworzenie śmiałych planów i realizowanie ich krok po kroku. Strategia taka pozwala skutecznie dopasowywać potrzeby związane z projektami i potrzeby biznesowe do ograniczeń budżetowych i kadrowych

IBM Cognos Express Reporter

Pierwszym etapem tworzenia lub rozszerzania strategii inteligentnej analizy danych jest często wyjście poza gotowe raporty zawarte w wykorzystywanych przez firmę aplikacjach. Klienci potrzebują elastycznych rozwiązań, które umożliwiłyby tworzenie raportów zawierających informacje z wielu różnych źródeł, a także definiowanie różnych typów raportów zgodnie z potrzebami poszczególnych grup użytkowników w całej firmie.

Moduł IBM Cognos Express Reporter oferuje pełny zakres samoobsługowych funkcji raportowania i realizacji zapytań ad hoc, które umożliwiają użytkownikom biznesowym szybkie i łatwe uzyskiwanie dostępu do raportów oraz ich tworzenie i modyfikowanie. W ten sposób zapewnia spójny obraz informacji w obrębie całej firmy, a tym samym pozwala uniknąć dezorientacji, dezinformacji i braku koordynacji.

Samoobsługa pozwala szybciej i taniej udostępniać informacje do współużytkowania w całym przedsiębiorstwie. Dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na obsługę informatyczną można też uniknąć zaległości w raportowaniu, które są powodem frustracji użytkowników biznesowych, a w rezultacie sprawniej podejmować decyzje w całym przedsiębiorstwie. Moduł IBM Cognos Express Reporter zapewnia:

• proste, intuicyjne funkcje tworzenia dokumentów metodą „przeciągnij i upuść”, które są łatwo dostępne za pośrednictwem przeglądarki WWW, umożliwiające wszystkim użytkownikom (zarówno początkującym, jak i zaawansowanym) samodzielne tworzenie raportów;

• wspólny model metadanych, który pozwala prezentować informacje użytkownikom w zrozumiałej dla nich formie umożliwiającej natychmiastowe podejmowanie skutecznych działań;

• dostęp do wszystkich danych przedsiębiorstwa w dowolnej kombinacji, w tym do relacyjnych baz danych, systemów analizy OLAP, a nawet plików przechowywanych na komputerach, umożliwiający wszechstronne i dokładne raportowanie;

• szeroki zakres raportowania zaspokajający potrzeby różnych użytkowników, w tym raporty zarządzane i tworzone ad hoc dotyczące finansów, produkcji, działalności operacyjnej oraz transakcji;

• elastyczne dostarczanie raportów, w tym możliwość natychmiastowego publikowania raz zapisanych raportów w sieci WWW, w plikach PDF, arkuszach kalkulacyjnych programu Excel i wiadomościach e-mail oraz w portalu IBM Cognos Express Web;

• interaktywne kokpity menedżerskie, które można współużytkować w całym przedsiębiorstwie na potrzeby grupowego podejmowania decyzji;

• możliwość łatwego prowadzenia i aktualizowania raportów przez cały cykl życia za pomocą wspólnego, współużytkowanego interfejsu dostępnego dla wszystkich użytkowników biznesowych.

IBM Cognos Express Advisor

Klienci muszą szybko rozpoznawać pojawiające się na rynku tendencje oraz odpowiadać na zasadnicze pytania merytoryczne, dotyczące na przykład tego, które produkty przynoszą największe zyski i co decyduje o ich rentowności, którzy klienci firmy są najlepsi oraz na ile sprawnie przebiega obsługa klientów. Moduł IBM Cognos Express Advisor pozwala szybko uzyskiwać odpowiedzi na powyższe pytania poprzez analizowanie złożonych danych, a następnie przekazywanie informacji biznesowych w formie przejrzystych wizualizacji.

Opisywany produkt umożliwia eksplorowanie i dostosowywanie danych przy użyciu interaktywnych elementów wizualnych. Na przykład kliknięcie obrazu na wykresie umożliwia drążenie w dół lub w górę w celu uzyskania dodatkowych informacji lub drążenie wszerz w celu znalezienia źródła danych. Ponadto dzięki intuicyjnym kokpitom menedżerskim z interfejsem WWW i interaktywnym raportom kluczowe informacje można udostępniać w całym przedsiębiorstwie, co sprzyja upowszechnieniu rozwiązania wśród użytkowników.

Moduł IBM Cognos Express Advisor obejmuje serwer służący do przeprowadzania analiz w pamięci, który umożliwia szybkie uzyskanie dostępu do źródeł danych operacyjnych oraz tworzenie wielowymiarowego obrazu przedsiębiorstwa. Pozwala to analizować najważniejsze aspekty, takie jak klienci, produkty i obszary działania.

W pewnych sytuacjach użytkownicy biznesowi chcą także analizować nowe dane i tworzyć nowe wymiary. Moduł IBM Cognos Express Advisor umożliwia swobodną pracę z danymi surowymi, w tym łączenie danych „w locie” oraz analizowanie wyników w sposób wysoce nieustrukturyzowany i iteracyjny. Skomplikowane aspekty techniczne związane z modelowaniem danych i przetwarzaniem analitycznym w czasie rzeczywistym są niewidoczne dla użytkowników biznesowych, w związku z czym mogą się oni cały czas koncentrować na ocenie newralgicznych danych dotyczących wyników przedsiębiorstwa.

Moduł IBM Cognos Express Advisor oferuje:

• łatwe w obsłudze funkcje drążenia informacji w dół i w górę umożliwiające szybką analizę;

• przejrzyste wizualizacje, w tym wykresy słupkowe, liniowe, warstwowe, kołowe, radarowe, bąbelkowe, punktowe i rozpiętościowe oraz mapy geograficzne i mapy termiczne/dotyczące wydajności;

• samoobsługowe funkcje analityczne dostępne za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu WWW, które upraszczają publikowanie informacji we wspólnym portalu, a tym samym przyczyniają się do upowszechnienia rozwiązania wśród użytkowników biznesowych;

• rozbudowane funkcje analizy w pamięci, które umożliwiają wykonywanie obliczeń w czasie rzeczywistym oraz tworzenie przekrojów danych poprzez zamianę, układanie w stos i przełączanie wymiarów (w dowolnej kombinacji);

• swobodną analizę dowolnych kombinacji danych, która pozwala uniknąć uzależnienia od nadmiernie obciążonych pracą służb informatycznych w zakresie modelowania oraz budowania niestandardowych kostek i wymiarów;

• formatowanie warunkowe i sygnalizatory pozwalające skutecznie wyróżniać istotne odchylenia;

• funkcje wprowadzania i rozkładania danych, które umożliwiają modelowanie hipotetycznych scenariuszy biznesowych oraz planowanie na podstawie rzeczywistych danych;

• funkcje zapisu umożliwiające tworzenie powiązań między procesami analizy i planowania w celu skutecznej optymalizacji działania przedsiębiorstwa.

IBM Cognos Express Xcelerator

Wielu analityków finansowych i biznesowych to osoby biegle posługujące się arkuszami kalkulacyjnymi, które nie chcą rezygnować z tego rodzaju narzędzi. Z drugiej strony większość przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę ze znacznego ryzyka, jakie wiąże się z realizowaniem procesów biznesowych wyłącznie w oparciu o arkusze kalkulacyjne. W przypadku tego rodzaju arkuszy trudno jest kontrolować dostęp do najważniejszych danych finansowych i operacyjnych oraz rejestrować zmiany. Ponadto informacje pozostają odizolowane, a do tego mogą być modyfikowane przez różne osoby przy użyciu niespójnych obliczeń i reguł. Dodatkową wadą arkuszy kalkulacyjnych jest brak możliwości tworzenia przekrojów dużych zbiorów danych w wielu wymiarach.

Pierwszym etapem tworzenia lub rozszerzania strategii planowania jest udoskonalenie procesów realizowanych w oparciu o arkusze kalkulacyjne przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka, które nieodłącznie wiąże się z użytkowaniem takich narzędzi. Moduł IBM Cognos Express Xcelerator pozwala rozszerzyć i przekształcić dobrze znany interfejs programu Excel przy użyciu rozbudowanego mechanizmu służącego do przeprowadzania analiz w pamięci. Mechanizm ten znakomicie się sprawdza w przypadku przeprowadzania analiz wielowymiarowych oraz planowania strategicznego, a także umożliwia uzyskiwanie dokładniejszych informacji oraz szybsze podejmowanie skutecznych działań.

Moduł IBM Cognos Express Xcelerator pozwala przekształcić zwykłe arkusze kalkulacyjne zgodnie z potrzebami analizy biznesowej i planowania w czasie rzeczywistym, co umożliwia użytkownikom budowanie i testowanie scenariuszy biznesowych przy użyciu zaawansowanych funkcji modelowania hipotetycznego oraz natychmiastowe aktualizowanie planów przy użyciu mechanizmów zapisu. Wykonywany w zamkniętej pętli proces pozwala w pełni wykorzystać wiedzę uzyskaną w trakcie analizy, dzięki czemu można ją uwzględnić w procesie planowania. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać dotychczasowe kwalifikacje i inwestycje związane z programem Excel, a jednocześnie unikać ryzyka i przełamywać ograniczenia związane z procesami wykonywanymi wyłącznie w oparciu o arkusze kalkulacyjne.

Moduł IBM Cognos Express Xcelerator oferuje:

• centralne zarządzanie danymi, hierarchiami biznesowymi, regułami i obliczeniami przy użyciu serwera służącego do przeprowadzania analiz w pamięci, co pozwala uniknąć izolacji zasobów danych i niespójności danych w całym przedsiębiorstwie;

• większą sprawność i ciągłość procesów planowania, agregacji i analizy, co pozwala klientom skupić uwagę na sprawnym prowadzeniu i rozwijaniu działalności firmy;

• interfejs WWW umożliwiający użytkownikom spoza działu finansowego łatwe wprowadzanie danych związanych z planowaniem oraz wyświetlanie aktualnych planów, analiz i raportów;

• gotowe wzorce kluczowych czynności związanych z planowaniem, takich jak planowanie wydatków i nakładów inwestycyjnych, zarządzanie kadrami i analiza zyskowności;

• zabezpieczenia oparte na rolach, ustrukturyzowane przepływy pracy oraz przejrzyste zapisy kontrolne ułatwiające egzekwowanie odpowiedzialności i zwiększające dokładność;

• dostęp do raportów tworzonych w programie Excel i aplikacji za pośrednictwem przeglądarki WWW i portalu, niewymagający kwalifikacji programistycznych;

• funkcje zapisu pozwalające powiązać wyniki modelowania hipotetycznego z określonymi działaniami przynoszą

Śmiałe plany realizowane krok po kroku

Klienci określają wizję przedsiębiorstwa w oparciu o informację, w którym wiedza przekłada się na praktyczne działania we wszystkich obszarach działalności: od sprzedaży i marketingu po finanse, działania operacyjne i kadry. Połączenie wiedzy uzyskiwanej w ramach procesów inteligentnej analizy danych i planowania umożliwia realizowanie polityki informacyjnej przyczyniającej się do zoptymalizowania podejmowanych działań oraz przyśpieszenia wzrostu.

Chociaż są to cele o charakterze strategicznym, ich realizacja nie musi być przytłaczającym wyzwaniem; dzięki rozwiązaniu IBM Cognos Express można je osiągać w sposób modułowy i przyrostowy. Firma może najpierw wdrożyć jedynie niezbędne funkcje, a następnie rozbudowywać rozwiązanie do inteligentnej analizy danych i planowania w zależności od potrzeb. IBM Cognos Express to zintegrowane, uniwersalne rozwiązanie zaspokajające wszystkie potrzeby średniej wielkości firm pod względem inteligentnej analizy danych i planowania, umożliwiające dobieranie funkcji w zależności od bieżących potrzeb. Łatwe w użyciu, samoobsługowe środowisko pozwala użytkownikom biznesowym samodzielnie tworzyć i modyfikować analizy i raporty bez pomocy zespołów informatycznych , a centralnie zarządzane modele i funkcje ochrony danych gwarantują spójność i wiarygodność informacji w całej firmie.

IBM Cognos Express daje średniej wielkości przedsiębiorstwom przewagę nad konkurencją, ponieważ oferuje zaawansowane funkcje zarządzania wydajnością umożliwiające sprawne działanie i konkurowanie z większymi rywalami. Jednocześnie struktura produktu i jego cena pozwalają wdrożyć najpierw mniejszy wariant i uzyskać natychmiastowe korzyści, a następnie rozwijać rozwiązanie zależnie od dalszych potrzeb firmy. W ten sposób średniej wielkości przedsiębiorstwa mogą bez trudu dostosowywać projekty i potrzeby do ograniczeń budżetowych i kadrowych. IBM Cognos Express to jedyne w branży zintegrowane rozwiązanie do inteligentnej analizy danych i planowania, które zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o firmach z tego sektora.

Ujednolicona, bogata w możliwości platforma Rozwiązanie IBM Cognos Express działa w oparciu o zbiór zintegrowanych, podstawowych funkcji współużytkowanych przez wszystkie moduły.

• Elastyczny dostęp do danych pozwala korzystać z dowolnej kombinacji źródeł danych (w tym relacyjnych baz danych, systemów przetwarzania OLAP i źródeł lokalnych) przy użyciu centralnie zarządzanych modeli danych oraz metadanych.

• Wspólny portal WWW umożliwia użytkownikom publikowanie raportów i tworzenie atrakcyjnych kokpitów menedżerskich przy użyciu dowolnego modułu produktu IBM Cognos Express w celu utworzenia ujednoliconego, wspólnego obrazu przedsiębiorstwa.

• Ścisłe zabezpieczenia obejmują dostęp na podstawie ról z pojedynczym logowaniem.

• Wydajny serwer do przeprowadzania analiz w pamięci umożliwia błyskawiczne realizowanie zapytań i wykonywanie na bieżąco obliczeń bez względu na rozmiar i złożoność zestawu danych.

• Pojedyncza konsola zarządzania oferuje wygodne funkcje instalowania, konfigurowania i obsługi, które ułatwiają administrowanie całym rozwiązaniem.

Wspólna platforma umożliwia szybkie i łatwe dodawanie nowych funkcji produktu IBM Cognos Express. Ponadto — ponieważ produkt IBM Cognos Express powstał w oparciu o sprawdzone funkcje oprogramowania IBM Cognos — klienci zyskują możliwość rozbudowywania systemu przy użyciu modułów dostępnych obecnie i w przyszłości.

  IBM Cognos Express Xcelerator

Konsola z interfejsem WWW umożliwia wykonywanie wszystkich czynności administracyjnych związanych z instalowaniem, wdrażaniem i serwisowaniem.

MAPA STRONY

Rozwiązania

Usługi

Szkolenia

 Klienci

 Firma

News

Kontakt

© 2019 | INCUBE CPM Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

Wykonano w: avangardo.pl

Ważne: Strona korzysta z plików Cookies, m.in. do tego, aby lepiej dopasowywać się do Twoich oczekiwań. Więcej w polityce prywatności X