Nasza strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia podczas przeglądania naszej witryny. Pliki cookies, które wykorzystujemy, pomagają nam w dostarczaniu spersonalizowanych treści i dostosowywaniu witryny do Twoich potrzeb. Mogą również pomóc nam w identyfikowaniu problemów technicznych na stronie i w jej poprawie. Klikając przycisk "Zaakceptuj", wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.

Strategia ESG i doradztwo ESG

Merytoryczne i techniczne wsparcie
prowadzone przez zespół ekspertów ESG.
Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.
ESG
Wspieramy naszych klientów w całym procesie włączania zagadnień ESG/ zrównoważonego rozwoju do działań organizacji, ale także przy poszczególnych elementach.

Działania związane ze zrównoważonym rozwojem powinny być ustrukturyzowane, ciągłe i długoterminowe. Obejmują one takie elementy jak stworzenie strategii ESG, raportowanie ESG, ale także dialog z interesariuszami i odpowiedź na ich oczekiwania.

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie zarówno po stronie doradczej jak i po stronie rozwoju tematyki zrównoważonego rozwoju wewnątrz przedsiębiorstw. Wspieramy organizacje zarówno w rozwoju biznesu w sposób zrównoważony jak i w dostosowaniu do regulacji.

Proces włączania zrównoważonego rozwoju do działań
przedsiębiorstw i organizacji

Analiza
istotności
Analiza, której zagadnienia zrównoważonego rozwoju są lub powinny być ważne dla organizacji. Ta wstępna ocena istotności pozwala na lepsze zrozumienie, które kwestie mają kluczowe znaczenie dla organizacji i jej interesariuszy. Powinna być dopasowana do kontekstu organizacji oraz zgodna z oczekiwaniami interesariuszy.
Dialog
z interesariuszami
Jest to interakcja między firmą, a różnymi grupami, które mogą mieć wpływ na jej działania. Istotne jest poznanie perspektywy interesariuszy i zrozumienie oczekiwań, jakie mają w stosunku do organizacji, budowanie zaufania i legitymizacji oraz przy okazji, przygotowanie do budowy strategii ESG.
Dialog
z interesariuszami
Analiza
luk
Na podstawie wcześniejszych punków, tj. analizy istotności oraz dialog z interesariuszami, analiza luk to identyfikacja różnic między aktualnym stanem działań organizacji, a pożądanym stanem procesów, polityk czy innych elementów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Dzięki temu organizacja może precyzyjnie określić obszary, w których istnieją rozbieżności.
Stworzenie
Strategii ESG
Bazując na poprzednich krokach procesu, stworzenie Strategii ESG/ zrównoważonego rozwoju z mierzalnymi celami, które będą odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstwa ale także interesariuszy. Kluczowe jest, aby Strategia ESG/ zrównoważonego rozwoju była częścią strategii biznesowej, była z nią spójna i zintegrowana.
Stworzenie
Strategii ESG
Monitoring
realizacji
Strategii ESG
W procesie wdrażania zrównoważonego rozwoju oznacza systematyczną kontrolę i ocenę realizacji wdrożonej Strategii ESG oraz wprowadzanie ewentualnych zmian i korekt do strategii. Obejmuje śledzenie postępów w osiąganiu celów, ocenę skuteczności działań, identyfikację wyzwań i możliwości oraz reagowanie na zmiany.
Raportowanie
ESG
Raportowanie jest jednym z kluczowych elementów procesu, dlatego raport ESG powinien umożliwić ocenę organizacji pod kątem zarządzania swoim wpływem, ryzykami i szansami. Wykorzystuje narzędzia, które umożliwiają monitorowanie, komunikowanie i doskonalenie procesu. Więcej o dostępnych narzędziach czytaj tutaj.
Raportowanie
ESG
Weryfikacja
Raportowania ESG
Dobrze przeprowadzona weryfikacja raportu ESG pozwala potwierdzić, że nasze ujawnienia są prawidłowe i dobrze wyliczone. Organizacja ma pewność, że jej deklaracje, tj. emisje gazów cieplarnianych, zarządzanie łańcuchem dostaw, czy zaangażowanie społeczności lokalnej są oparte na rzetelnych danych i adekwatnych analizach.

Przykładowe elementy doradztwa i wsparcia w zakresie ESG

icon
Ocena podwójnej
istotności
 • Określenie wpływów, ryzyk i szans w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Ocena istotności w dwóch wymiarach (wpływu i finansowa)
 • Wybór istotnych tematów oraz zagadnień zrównoważonego rozwoju
icon
Dialog z
interesariuszami
 • Ankieta
 • Sesja dialogowa
 • Sesja dialogowa online
 • Wywiady strukturyzowane
icon
Strategia
ESG
 • Określenie istotnych tematów
 • Dobór priorytetów/ kierunków strategicznych
 • Ustalenie mierzalnych celów
 • Realizacja strategii
 • Monitoring strategii
icon
Raportowanie
ESG
 • Ocena podwójnej istotności
 • Wybór istotnych tematów i wskaźników
 • Zbieranie danych
 • Stworzenie finalnej treści raportu
 • Weryfikacja zewnętrzna

Ocena podwójnej istotności zagadnień ESG/ zrównoważonego rozwoju

Jednym z kluczowych elementów przygotowania zarówno strategii ESG/ zrównoważonego rozwoju jak i raportu zrównoważonego rozwoju zgodnie z CSRD oraz ESRS jest ocenienie istotności zagadnień zrównoważonego rozwoju dla organizacji.

Ocena istotności powinna być przeprowadzona w dwóch wymiarach:
 • istotność wpływu (impact materiality) – ocena jak organizacja wpływa obecnie lub może wpływać na zagadnienia zrównoważonego rozwoju oraz istotność finansowa (financial materiality)
 • ocena jak zagadnienia zrównoważonego rozwoju wpływają obecnie lub mogą wpływać na skutki finansowe organizacji
Ocena ta pozwala określić, które tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju są kluczowe dla organizacji i na których powinna się skupić zarówno podczas budowania strategii ESG/ zrównoważonego rozwoju jak i w konsekwencji raportowania ESG/ zrównoważonego rozwoju. Wspieramy naszych klientów w przeprowadzeniu całościowej oceny istotności.

Dialog z interesariuszami

Dialog z interesariuszami jest jednym z kluczowych elementów budowania relacji, tworzenia strategii ESG/ zrównoważonego rozwoju czy raportu ESG / zrównoważonego rozwoju, jednak aby te relacje budować, należy najpierw określić kim są kluczowi interesariusze w organizacji. Dlatego pomagamy klientom zidentyfikować, zmapować a następnie wybrać kluczowych interesariuszy.

Dialog z interesariuszami może odbywać się w różnych formach, częstotliwościach i przy udziale różnych grup interesariuszy. W ramach wsparcia możemy zaproponować różnorodne formy dialogu z interesariuszami dostosowując się do wymogów i potrzeb organizacji.

Przykładowe formy dialogu:

Ankieta
Sesja dialogowa online
Sesja dialogowa na żywo
Wywiady strukturyzowane

Strategia ESG/ zrównoważonego rozwoju

Pojawiające się wciąż nowe wyzwania a także inne oczekiwania różnych grup interesariuszy w zakresie zrównoważonego rozwoju powodują, że niezbędne staje się również stworzenie i wdrożenie w organizacjach strategii odpowiadających na te oczekiwania i potrzeby.

Dobrze zaplanowana, przemyślania, odpowiednio ułożona i monitorowana strategia ESG/ zrównoważonego rozwoju powiązana lub zintegrowana ze strategią biznesową jest obecnie jednym z kluczowych elementów przedsiębiorstw chcących działać w sposób zrównoważony.

Raportowanie ESG/ zrównoważonego rozwoju
zgodnie z CSRD oraz innymi standardami

W listopadzie 2022 roku Rada Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziła dyrektywę o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD).

Wejście w życie nowych obowiązków sprawozdawczych jest rozłożone na cztery etapy:


Za opracowanie Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) odpowiedzialna była Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG). Standardy zostały przyjęte przez Komisję Europejską w drodze aktu delegowanego i są dostępne tutaj:


Nowy obowiązek raportowy może przynieść wiele wyzwań dla organizacji, które będą zobligowane do ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju. Wspieramy organizacje w przeprowadzeniu całego procesu raportowania, począwszy od jego zaplanowania i ułożenia, poprzez zaangażowanie we wszystkie kolejne elementy procesu po stworzenie końcowego raportu.

Możemy włączyć nasze wsparcie również podczas pojedynczych kroków w procesie jak m.in.:

Dowiedz się więcej: